Najnowsze wpisy:

Polecamy rowniez:

Przeczytaj też:

Przyczyny powstawania tarczycy

Tarczyca jest jedną z chorób, która coraz częściej atakuje ludzi. Już nie wielka tarczyca oraz produkowane przez nią hormony mają znaczny wpływ na zdrowie oraz samopoczucie danej osoby. Wpływ tarczycy na metabolizm jest na tyle ogromny, że choroba tarczycy może w utrudniać życie. W przypadku występowania nadczynności tarczycy, największym problemem jest zbyt duża produkcja hormonów, [...]

Czynność układu nerwowego

Czynność układu nerwowego nie ogranicza się jednak do tej roli  wyłącznie. Mówiłw o niższych jednokomórkowych zwielTžtach zauważyliśmy, że prócz odczuwania działania czynników zewnętrznych czyli podniet, niekiedy możemy w nich spostrzegać zmiany, które nie zostajQ w widocznym, bezpośrednim związku z tymi wpływami. _owiska takie nazwaliśmy zjawiskami automaty. cz nem i. Ten automatyzm t. j. pewna samodzielność [...]

Sprężystość mięśni

Ścięgna każdy mięsień się skraca. Stan ten nazywamy șțynem to- nicznym _i prnrpuszczamy, że zależy on od wpływów przenoszonych przez nerwy od centralnego układu nerwowego. Wytrzymałość mięśnia nie jest wielka; przy obciążeniu 30 gr. na mm. kwadr. przekroju m. sartopius żaby już się rwie. Wp lyw układu nerwow ego. Jeżeli przetniemy nerw ruchowy, to po [...]

DevURL

Partnerzy serwisu:

Author : admin

Biorąc prądy jeszcze silniejsze, a mianowicie powyżej 0,00001 Ampera, otrzymujemy skurcz przy prądzie wstępującym tylko w chwili otwierania, przy prądzie zaś zstępującym tylko w chwili zamykania—w pierwszym przypadku podczas zamykania, w drugim podczas otwierania pozostaje mięsień w spoczynku. Jeżeli uwzględnimy zmiany elektrotoniczne nerwie, i w tym przypadku możemy stwierdzić, że stan czynny także wychodzi tylko z miejsca zwiększonej pobudliwości. Przy prądzie wstępującym biegun ujemny leży dalej od mięśnia, bliżej zaś mięśnia biegun dodatni ; jakkolwiek więc powstaje zwiększenie pobudliwości w okolicy bieguna ujemnego, to jednak wskutek zniesienia pyzewodzenia, a raczej znacznego upoŚledzenia w okolicy bieguna dodatniego, stan czynny, który tutaj, tła w okolicy bieguna ujemnego powstaje, do mięśnia dojść nie może; przy otwarciu prądu wzrasta pobudliwość w okolicy bieguna dodatniego i stan czynny, który teraz w tej okolicy powstaje, ma swobodny dostęp do mięśnia. Przy prądach zstępujących biegun ujemny leży bliżej mięŠnia, a więc w chwili zamknięcia prądu, gdy się zwiększa pobudliwość w okolicy tego bieguna, stan czynny a odrazu wolny dostęp do mięśnia, wskutek tego otrzymujemy skurcz; w chwili otwarcia zaś mięsień pozostaje w spoczynku wsku-, tek tego, Że razem z otwarciem występują zmiany odwrotne; w okolicy bieguna dodatniego pobudliwość wzrasta, lecz natychmiast w okolicy bieguna ujemnego się obniża, również się zmniejsza w okolicy bieguna ujemnego przewodzenie i wskutek tego stan czynny, który powstaje w okolicy bieguna dodatniego do mięśnia nie dochodzi. Zmiany te przedstawiamy w następującej tabliczce Pfliigera. Chociaż zwykle otwzymujemy skurcz tylko w warunkach w yŻej podanych, t. j. w chwili zamykania i otwierania, albo też przy zmianach siły prądu, to jednakże są pyeypadki, w których prąd stały pomimo, że jego natężenie pozostaje niezmiennery, „jest w stanie wywołać tężec. Fakt tego rodzaju był obserwowany przez Du Bois-Reymonda, Chauveau, a głównie Pfliigera. I tak, autorowie ci wykazali, że niekiedy po zamknięciu prądu słabego zamiast zwyklego skurczu pojedynczego otrzymujemy skurcz tężcowy, który z początku występuje dość energicznie lecz stopniowo się zmniejsza, Pod wpływem zwiększania siły prądu skurcz ten także nieco wzrasta, jednak bardzo prędko zaczyna się zmniejszać i przy dalszem wzrastaniu prądu zupełnie się nie objawia. Skurcz ten możemy Iatwiej wywołać używając prądów zstępujących, aniżeli wstępujących. Fakt ten oczywiście pozostaje sprzeczności z podanemi Țyż,ej prawami Pflftgera, Wprawdzie przyczyna tegp skurczu dotychczas nie została dostatecznie wyjaśnioną, jędnakże nie ulega wątpliwości, że punktem wyjścia jegg jgst także miejsce _T0dniesionej _pobudliwośei, t. j. biggyn .ujeł!lyy. Podobnie Ritterowi udało się spostrzedz skurcz tężcowy również trwający tylko przez pewien czas po otwarciu silnych prądów i wykazać, że punktem wyjścia tego tężca jest okolica bieguna dodatniego, który w tym pyzypadku jest także okolicą zwiększonej pobudliwości, Skurcz ten trwa niekiedy od 8—10 sekund. Jeżeli w tym czasie zostaje prąd napowrót zamknięty, to skurcz  tej chwili znika ; staje się jednak silniejszym, jeżeli przy zamykaniu pr@u jednocześnie kierunek jego zostaje zmieniony. ze jako punkt wyjścia służy biegun dodatni, można stwierdzić, przecinając nerw w okolicy międzybiegunowej w czasie trwania tężca; bezpośrednio po przeeięeiu tężec znika. Oczywiście, że doświadczenie to można uskutecznić tylko tym przypadku, jeżeli się używa prądu zstępującego.

Author : admin

Obok zmian w pobudliwości, pod wpływem prądu stałego zachodzą także zmiany, jak widzieliśmy wyżej, w przewodnictwie nerwów\ również zmieniają się ich własności elektryczne, lecz o tych mowa niżej. Zmianom tym Nd wpływem prądu stałego w nerwach du Bois-Reymond nadal nazwę stanu elektrotonie znegg; okolicę bieguna dodatniego nazwał an elektr oto n e IP, okolicę zaś bieguna ujemnegqy katelektrotonem. Badając zmiany w pobudliwości nerwów przy rozmaitych siłach prądu, możemy się przekonać, że tak anăJektroton, jak katelektroton również się zmieniają. Przy słabych prądach, jakkolwiek stopień  zmiany wogÓle jest nieznaczny, zakres katelektrotonu w stosunku do zakresu anelektrotonu jest większy i wskutek tego punkt obojętny leży bliżej bieguna dodatniego. Przy l)rądach średnich zakres katelektrotonu i anelektrotonu są prawie równe, lecz stopień zmiany jest większy, punkt obojętny leży prawie w środku. Przy prądach zaś silnych zwiększa się znacznie zakres anelektrotonu i punkt obojętny przybliża się do bieguna ujemnego (ryc. 64— Ta). Przytem zmiana w pobudliwości nerwu może być tak znaezna, że cząsteczki nerwu w okolicy bieguna dodatniego tracłț nietylko pobudliwość, lecz także i zdolność przewodzenil stanu czynnego (Pfluger). Przy słabych prądach jednak, jak widzieliśmy wyżej, przewodnictwo zmniejsza się tylko w okolicy bieguna dodatniego, przy średnich zaś, jak to z doświadczenia Grlinhagena i Hermanna wypada, zmienia się na całej przestrzeni, na której działa prąd stały, jakkolwiek zawsze obniżenie przewodnictwa występuje wcześniej w okolicy bieguna dodatniego. Jeżeli prąd stały zostaje przerwany i bezpośrednio po przerwaniu prądu zbadamy ponownie pobudliwość nerwu w okolicy obu biegunów, to możemy stwierdzić. że wkrótce po przerwaniu pobudliwośó przedstawia stosunek odwrotny, a mianowicie zwiększa się w okolicy bieguna dodatniego i zmniejsza się w okolicy bieguna ujemnego. Zmiana ta jednak bardzo szybko ustępuje i nerw wraca do stanu pierwotnego. Zmiany elektrotoniczne możemy jednak obserwować tylko na nerwach wyciętych i ułożonych bezpośrednio na elektrodach prądu stałego; jeżeli zaś prądem stałym działamy na nerwy nie wycięte, np. przykładamy elektrody prądu stałego w pewnej odległości od siebie do skóry w miejscu, w którem przebiega ten lub inny nerw ruchowy, to zmian w pob udliwośei nerwu, przynajmniej w tym stopniu, jak w nerwach wyciętych, nie spostrzegamy. To odmienne zachowanie się nerwu, pozostającego wśród innych tkanek, tłuma Podnosząc silę prądu, możemy stopniowo dojść do takiej siły, przy której otrzymujemy skurcz tak w chwili zamykania, jakoteż otwierania. Natężenie takiego prądu waha się pomiędzy 0,000001 a 0,00001 Amp. W tym przypadku możemy również stwierdzić, znaczając dokładnie czas, w którym powstaje skurcz po zamknięciu lub otwarciu prądu, że w chwili zamykania stan czynny w nerie wychodzi z okolicy katody, chwili zaś otwierania z okolicy anody. Ponieważ, jak widzieliśmy wyżej, w chwili powstawania elektrotonu wzrasta pobudliwość w okoliey bieguna ujemnego, w chwili zaś znikania w okolicy bieguna dodatniego, widzimy więc, . że stan czynny powstaje za każdym razem w okolicy, w której pobudliwość nagle wzrasta, a więc zawsze wychodzi z miej sca poa niesionej pobudliwości.

© Copyright 2016 Ginekologia estetyczna All Rights Reserved
WP
Theme Design by Wordpress Themes