Analiza DNA wirusa Epstein-Barr w osoczu na obecność raka nosogardzieli czesc 4

Przeżycie i dystrybucja etapowa wśród pacjentów w kohorcie historycznej były podobne do wyników ostatnio zgłoszonych przez inne ośrodki.21 Wyniki
Uczestnicy
Rycina 1. Rycina 1. Rekrutacja, badanie przesiewowe DNA wirusa Epsteina-Barra w osoczu i potwierdzenie raka nosogardzieli za pomocą endoskopii nosa i obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego u uczestników. Do badania włączono 20 349 uczestników. Analiza DNA EBV w osoczu została wykorzystana do badań przesiewowych pod kątem raka nosogardzieli u kwalifikujących się uczestników i wykryto 34 przypadki raka nosogardzieli.
Łącznie z 147 sesji edukacyjnych wzięło udział 20 349 uczestników, a 175 uczestników zostało wykluczonych z dalszej oceny (ryc. 1). Łącznie 120 uczestników próbowało zapisać się dwukrotnie i zostało wykluczonych. W przypadku tych uczestników tylko pierwsza próbka osocza była przetwarzana w celu dalszej oceny. Dziewięciu uczestników zostało wykluczonych, ponieważ mieli współistniejącego raka, a 46 zostało wykluczonych, ponieważ mieli choroby autoimmunologiczne lub otrzymywali glukokortykoidy lub terapię immunosupresyjną.
Uczestnicy pozytywnie nastawieni do ekranu
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna uczestników badania. Charakterystykę demograficzną 20 174 kwalifikujących się uczestników zestawiono w tabeli 1. Przy włączeniu 1112 uczestników (5,5%) miało wykrywalny DNA EBV w osoczu i otrzymywało analizę EBV DNA w osoczu. Mediana odstępu między pierwszym a dalszym badaniem wynosiła 34 dni (zakres międzykwartylowy, 30 do 40 dni). Spośród 309 uczestników, którzy mieli uporczywie pozytywne wyniki, 300 przeszło badanie endoskopowe, a 275 przeszło badanie MRI (ryc. 1). Dwunastu uczestników odmówiło poddania się badaniu MRI, ale zostało poddane badaniu endoskopowemu. Dziewięciu uczestników odmówiło poddania się dalszej ocenie. Trzynastu uczestników miało przeciwwskazania do MRI (ryc. 1).
Ryc. 2. Ryc. 2. Przebieg etapów i przeżycie wolne od progresji wśród uczestników z rakiem gruczołu mlecznego zidentyfikowanym przez badanie przesiewowe. Pacjent A przedstawia rozkład choroby wśród 34 uczestników z rakiem nosogardzieli. Przedstawiono rozkład fazowy wszystkich pacjentów z rakiem jamy nosowo-gardłowej w Hongkongu w 2013 r. Według rejestru raka jaj w Hongkongu. Pokazano liczbę przypadków dla każdego etapu. Panel B pokazuje odsetek przeżyć bez progresji wśród uczestników w porównaniu z 1278 dobranymi pod względem wieku i płci pacjentami w historycznej kohorcie w Hongkongu, która jest podgrupą badanej kohorty opisanej przez Lee et al.20 CI oznacza zaufanie interwał.
Histologicznie udowodniony niezróżnicowany rak nosogardzieli potwierdzono u 34 (11%) spośród 300 uczestników, którzy przeszli dalszą ocenę. Rycina 2A przedstawia rozkład etapów u tych uczestników w porównaniu ze wszystkimi pacjentami z rakiem jamy nosowo-gardłowej w Hongkongu, jak odnotowano w Rejestrze Nowotworowym w Hongkongu w 2013 r.22 Znacznie wyższy odsetek tych uczestników miał stadium I i II choroby niż w kohorcie historycznej (71% względem 20%, P <0,001 w teście chi-kwadrat). Mediana czasu obserwacji u tych 34 uczestników wynosiła 24 miesiące [podobne: nfz łódź sanatoria lista oczekujących, kaptopryl, lek bez recepty na zapalenie pęcherza ]

Powiązane tematy z artykułem: kaptopryl lek bez recepty na zapalenie pęcherza nfz łódź sanatoria lista oczekujących