Komórki czuciowe i ruchowe

U zwierząt nieco wyższych znajdujemy nowy stopień w rozwoju tkanki nerwowej: powierzchnia zwierzęcia obok pewnych specyalnych cech, które służą do ochrony organizmu, nabywa szczególnej zdolności odczuwania wszelkich wpływów zewnętrznych; staje się więc faktycznie powierzchnią czuciową. Od tej powierzchni, którą zwykle tworzą komórki nabłonkowe, odchodzą cienkie niteczki, prowadzące do osobnych komórek, umieszczonych w głębszych warstwach ustroju. Od tych ostatnich odehod74 włókna, które kończą się w komórkach ustroju zdolnych do kurczenia się. W tym przypadku mamy już osobną komórkę, która za pomocą 2 swoich wypustek łączy powierzchnię czuciową z narządem, w którym występują zmiany, np. z mięśniem (rycina 61); komórkę tę nazywamy komórką nerwową. Jedna z tych wypustek przenosi stan, wywołany działaniem jakiegoś czynnika na czuciową powierzchnię do komórki nerwowej, druga — stan który powstaje w komórce neryowej, przenosi do mięśnia. Już obecnie możemy zaznaczyć, że komórki nerwowe posiadają zdolność zatrzymywania i modyfikowania wpływów. które wywierają podniety na powierzchnię czuciową, tak, że czynność mięśnia odpowiada tylko pewnej sile podniety zewnętrznej lub pewnej częstości pobudzania, jeżeli działanie podniety zewnętrznej kilkakrotnie się powtarza. Wypustkę, która łączy powierzchnię czuciową z komórką lub dośrodkowym. W zupełnie rozwiniętym układzie nerwowym jaki spotykamy u wyższych zwierząt, między nerwem czuciowym a ruchowym, może być nie jedna, lecz dwie lub kilka komórek. Komórki te, podobnie jak nerwy, dzielimy także na dwie kategorye: na komórki czuciowe i ruchowe. Z przytoczonych faktów widzimy, że komórki nerwowe, podobnie jak nerwy, zdolne są także do przewodzenia stanu podniecenia, który pod wpływem czynników zewnętrznych. w zakończeniach nerwów dośrodkowych powstaje od powierzchni czuciowej do mięśni lub innych części ustroju. Przewodzenie to różni się nieco od przewodzenia nerwów, lecz o tem będzie mowa niżej,  Rozwój układu nerwowego w organizmach wyższych nie ogranicza się tylko do nerwów i komórek nerwowych, lecz dotyczy także z jednej strony samej powierzchni czuciowej, z drugiej narządów, których nerwy się kończą. W miarę rozwoju układu nerwowego powierzchni czuciowej znajdujemy osobne narządy, z których biorą początek nerwy dośrodkowe; wskutek znacznej rozmaitości wpływów, któremi świat zewnętrzny na organizm zwierzęcy oddziaływa, na.H4dy te ulegają rozmaitym zmianom i stopniowo do tych wpływów się przystosowują; znajdujemy więc specjalne narządy, które służą wyłącznie do otrzymywania tylko pewnej kategoryi np. oko — działania światła, ucho — działania fal dźwiękowych, skóra — wpływów termicznych, chemi – lub mechanicznych t. d. Również i nerwy odśrodkowe nie kończą się bezpośrednio w mięśniach lub gruczołach, lecz posiadają najczęściej osobne, dodatkowe narządy, do których dochodzą. [przypisy:nfz łódź sanatoria lista oczekujących,osłonka schwanna ,tonisan h ]

Powiązane tematy z artykułem: nfz łódź sanatoria lista oczekujących osłonka schwanna tonisan h