Pobudliwośc i kurczliwość

O właściwościach mechanicznych mięśni gładkich nie da się wiele powiedzieć : trudno oddzielić silę skurczu mięśnia od samej spójności i elastyczności tkanki. Jeżeli obciążymy mięsień muszli ciężarem, który pokonywa jego napięcie tak, że mięsień zaczyna się wydłużać, to równowaga między obciążeniem mięśnia a jego elastycznością zupełnie się nie ustala i mięsień wcześniej obumiera. Na zatrutej atropiną wstędze z żołądka żaby wykazano, Że ciężary małe wydłużają ją stosunkowo znaczniej, niż większe ; po usunięciu ciężaru mięsień z początku powoli, później prędzej, ma wracać do pierwotnej długości, jakkolwiek jej nigdy nie dosięga. Zupełnie inaczej rzecz się ma w mięśniu normalnym, tak np. adduktor muszli skrócony dźwiga całemi godzinami ciężary, które go, gdy jest rozluźniony, łatwo rozdzierają. Mięśnie gładkie oddziaływają na bodźce mechanicz- ne, elektryczne, cieplne, świetlne i chemiczne. Mięśnie gładkie niepodrażnione — zwłaszcza te. których funkcya polega na tętnieniu — biją często bez widocznej zewnętrznej przyczyny; zjawisko to zachodzi zazwyczaj mięśniach podczas ich rozluźnienia. Ponieważ samoistne tętnienia obserwowano i w mięśniach, nie zawierających komórek nerwowych, przeto wypada przyjąć, Że one mają pochodzenie czysto mięśniowe; jeżeli tak jest, to zjawisko to nie jest identyczne z tętnieniem narządów, zależnem od układu nerwowego, jak np. w jelitach.  Wstęga z żołądka żaby, lub mięsień skórny dżdżownicy kurczy się, jeżeli go drażnimy krótkiem pociąganiem, moczowody biją przyspieszonem tętnem, jeżeli przez nie przepływa ciecz pod wyższem ciśnieniem. Podobnie oddziaływają mięśnie naczyń krwionośnych na podwyższenie ciśnienia krwi ; zwolnienie napięcia naczyń krwionośnych można wywołać przez pocieranie. Ponieważ wszystkie te zjawiska zachodzą także w mięśniach, pozbawionych komórek nerwowych, z tego powodu trudno się w nich dopatrywać odruchów: większość fizyologów przypisuje tym tętnieniom pochodzenie mięśniowe, lecz pewności pod tym względem nie mamy. Mięśnie gładkie są wrażliwe na działanie prądu stałego, zwłaszcza — podobnie jak wszystkie tkanki — na otwarcie i zamknięcie prąd u, Prawa działania podniet są te same, co w mięśniach prążkowanych i Innych tkankach: różnice wobec mięśni prążkowanych są tylko ilościowej natury; mięśnie gładkie wymagają zazwyczaj silniejszych bodźców elektrycznych. Mięsień gładki oddziaływa prądy ba.rdzo powoli zwiększane, na które mięsień prążkowany wcale (nawet jeżeli wartość kresową. znacznie przekroczymy) nie odpowiada; nie reaguje zaś na szybkie a słabe prądy indukowane, które jak widzieliśmy, drażnią bardzo skutecznie mięsień prążkowany. Skuteczność bodźca zależy od stanu skurczenia mięśnia : mięśnie skrócone są odporne wobec bodźców, wywołujących skurcz. Ze względu na biegunowo podniety mięśnie gładkie nie różnią się od innych tkanek : przy zamknięciu prądu podnieta Wychodzi z katody, przy otwarciu z anody. Obserwowano też przy zamknięciu prądu pod anodą zwiotczenie mięśni gładkich. Mięśnie rozluźnione mają być czulsze na zamknięcie prądu, mięśnie skurczone na otwarcie. Bodźce sumują się, jeżeli następują po sobie we właściwym odstępie, wynoszącym zwykle kilka sekund. Przez częste drażnienie można wywołać skurcz [przypisy: anatoksyna przeciwtężcowa, kaptopryl, falsigra ]

Powiązane tematy z artykułem: anatoksyna przeciwtężcowa falsigra kaptopryl