Komórki mięsne tęczówki

Na bodźce świetlne oddziaływają komórki mięsne tęczówki : włókna barwikonośne środkowej części kurczą się pod wpływem naświetlania, szczególnie światłem zielonem. Szybkie przejście z temperatury wyższej do niskiej, lub przeciwnie, ma na mięśnie gładkie dzialanie drażniące. Poza tem temperatura ma, jak we wszystkich komórkach, wpływ na szybkość przebiegu procesów natury chemicznej. Temperatury niskie, poniżej 10 stopni, wprowadzają mięśnie gładkie zwierząt ciepłokrwistych w skurcz stały, zwiększąją jego napięcie; powyżej tej temperatury napięcie zaczyna się rozluźniać, mięsień wiotczeje zupełnie ; dopiero powyżej 40 zaczyna się ponowne kurczenie, przechodzące około 500 w stężenie cieplne mięśnia. Przy niskieh temperaturach pobudliwość jest bardzo mała, wzrasta z rozluźnieniem napięcia; samorodne tętnienia zjawiają się dopiero przy temperaturach, w których mięsień jest zwiotczały. U zimnokrwistych rzecz ma się tak samo, odpowiednie granice temperatury leżą tu niżej. Podobnie jak inne tkanki, mięśnie gładkie odosobnione żyją dłużej w niskich ciepłotach. Krótko streszczając wszystko, co było powiedziane wyżej, widzimy dwie charakterystyczne cechy mięśni gładkich: sumowanie się bodźców pojedyńczo nieskutecznych w bodziec skuteczny, odporność mięśni skróconych, będących w stanie czynnym, wobec podniet, wywołujących skurcz, Odporność tę stwierdzono także przy drażnieniu pośredniem mięśni gładkich w organizmach żywych. Oddziaływanie mięśni gładkich na bodźce, czyli ogólnie mówiąc ich skurcz, cechuje przede wszystkiem powolność. Okres utajony podrażnienia jest bardzo długi: wynosi około 1 sekundy w drażniony bezpośrednio moczowodach, w mięśniu retractor penis około 1 do 4 sek.. w błonie mięsnej żołądka żaby niekiedy jeszcze więcej. Skurcz i zwiotczenie moczowodu królika trwa około 2 do 7 sekund, wypieranie moczu, skurcz 5, zwiotczenie 35 sekund. Natomiast w podłużnych mięśniach dżdżownicy, służących do poruszania się, okres utajony trwa tylko 0,01, cały skurcz tylko 2 sekundy. Rozróżniamy dwa typy przebiegu skurczu w mięśniach gładkich: pierwszy przedstawia krzywą na rycinie 59 a, odpowiada on skurczowi mięśnia prążkowanego, krzywa się wznosi do maximum, poczem równomiernie opada do stanu pierwotnego. W drugim typie, który jest przedstawiony na krzywej b, mięsień pozostaje na wysokości skurczu przez jakiś czas, poczem dopiero wraca do stanu pierwotnego. Najczęściej widzimy przebieg złożony, jak na krzywej 59 c. Forma przebiegu skurczu zależy w pierwszej linii od natury mięśnia t. j. od jego natury fizyologicznej, oprócz tego od siły podniety : silniejsze bodźce wywołują skurcze trwalsze. Zwiotczenie sztucznie drażnionych mięśni gładkich jest zawsze powolniejsze, niż kurczenie się. Prędkość przewodzenia podniecenia w mięśniach gładkich jest bardzo mała. Znużenie mięśni gładkich widzimy właściwie tylko w warunkach sztucznych:  sztucznem, nadmiernem obciążeniu i t. p.; w warunkach fizyologicznych mięsień gładki, wykonywujący swą zwykłą czynność, nie okazuje objawów znużenia. Przy drażnieniu sztucznem znużenie mięśni żołądka żaby lub moczowodu objawia się w ten sposób, że ten sam bodziec przy ponownem drażnieniu działa coraz słabiej. Wspomnieliśmy już kilkakrotnie, że czynność mięśni gładkich jest dwojaka: wykonywanie pracy i wywiązywanie sił statycznych. [przypisy: usg Kraków, endometrioza jelitowa, USG genetyczne ]

Pobudliwośc i kurczliwość

O właściwościach mechanicznych mięśni gładkich nie da się wiele powiedzieć : trudno oddzielić silę skurczu mięśnia od samej spójności i elastyczności tkanki. Jeżeli obciążymy mięsień muszli ciężarem, który pokonywa jego napięcie tak, że mięsień zaczyna się wydłużać, to równowaga między obciążeniem mięśnia a jego elastycznością zupełnie się nie ustala i mięsień wcześniej obumiera. Na zatrutej atropiną wstędze z żołądka żaby wykazano, Że ciężary małe wydłużają ją stosunkowo znaczniej, niż większe ; po usunięciu ciężaru mięsień z początku powoli, później prędzej, ma wracać do pierwotnej długości, jakkolwiek jej nigdy nie dosięga. Zupełnie inaczej rzecz się ma w mięśniu normalnym, tak np. adduktor muszli skrócony dźwiga całemi godzinami ciężary, które go, gdy jest rozluźniony, łatwo rozdzierają. Mięśnie gładkie oddziaływają na bodźce mechanicz- ne, elektryczne, cieplne, świetlne i chemiczne. Mięśnie gładkie niepodrażnione — zwłaszcza te. których funkcya polega na tętnieniu — biją często bez widocznej zewnętrznej przyczyny; zjawisko to zachodzi zazwyczaj mięśniach podczas ich rozluźnienia. Ponieważ samoistne tętnienia obserwowano i w mięśniach, nie zawierających komórek nerwowych, przeto wypada przyjąć, Że one mają pochodzenie czysto mięśniowe; jeżeli tak jest, to zjawisko to nie jest identyczne z tętnieniem narządów, zależnem od układu nerwowego, jak np. w jelitach.  Wstęga z żołądka żaby, lub mięsień skórny dżdżownicy kurczy się, jeżeli go drażnimy krótkiem pociąganiem, moczowody biją przyspieszonem tętnem, jeżeli przez nie przepływa ciecz pod wyższem ciśnieniem. Podobnie oddziaływają mięśnie naczyń krwionośnych na podwyższenie ciśnienia krwi ; zwolnienie napięcia naczyń krwionośnych można wywołać przez pocieranie. Ponieważ wszystkie te zjawiska zachodzą także w mięśniach, pozbawionych komórek nerwowych, z tego powodu trudno się w nich dopatrywać odruchów: większość fizyologów przypisuje tym tętnieniom pochodzenie mięśniowe, lecz pewności pod tym względem nie mamy. Mięśnie gładkie są wrażliwe na działanie prądu stałego, zwłaszcza — podobnie jak wszystkie tkanki — na otwarcie i zamknięcie prąd u, Prawa działania podniet są te same, co w mięśniach prążkowanych i Innych tkankach: różnice wobec mięśni prążkowanych są tylko ilościowej natury; mięśnie gładkie wymagają zazwyczaj silniejszych bodźców elektrycznych. Mięsień gładki oddziaływa prądy ba.rdzo powoli zwiększane, na które mięsień prążkowany wcale (nawet jeżeli wartość kresową. znacznie przekroczymy) nie odpowiada; nie reaguje zaś na szybkie a słabe prądy indukowane, które jak widzieliśmy, drażnią bardzo skutecznie mięsień prążkowany. Skuteczność bodźca zależy od stanu skurczenia mięśnia : mięśnie skrócone są odporne wobec bodźców, wywołujących skurcz. Ze względu na biegunowo podniety mięśnie gładkie nie różnią się od innych tkanek : przy zamknięciu prądu podnieta Wychodzi z katody, przy otwarciu z anody. Obserwowano też przy zamknięciu prądu pod anodą zwiotczenie mięśni gładkich. Mięśnie rozluźnione mają być czulsze na zamknięcie prądu, mięśnie skurczone na otwarcie. Bodźce sumują się, jeżeli następują po sobie we właściwym odstępie, wynoszącym zwykle kilka sekund. Przez częste drażnienie można wywołać skurcz [przypisy: usg Kraków, endometrioza jelitowa, USG genetyczne ]