Sprężystość mięśni

Ścięgna każdy mięsień się skraca. Stan ten nazywamy stanem tonicznym i przypuszczamy, że zależy on od wpływów przenoszonych przez nerwy od centralnego układu nerwowego. Wytrzymałość mięśnia nie jest wielka; przy obciążeniu 30 gr. na mm. kwadr. przekroju m. sartopius żaby już się rwie. Wpływ układu nerwowego. Jeżeli przetniemy nerw ruchowy, to po pewnym czasie mięsień, połączony z tym nerwem, ulega zanikowi. Ten sam rezultat otrzymujemy przy takich cierpieniach rdzenia pacierzowego, które niszczą komórki ruchowe przednich rogów szarej substancyi. Samo jednak unieruchomienie mięśnia, z pozostawieniem nieuszkodzonego nerwu, nie wywołuje w nim zmian tak daleko idących, a więc zanik mięśnia nie jest wywołany przez sam brak czynności, lecz przyczyny tego zjawiska muszą się kryć gdzieś głębiej w nieznanych nam stosunkach zależności między układem mięśniowym i nerwowym. Unaczynienie mięśnia. Dla normalnego funkcyonowania mięśnia przez czas dłuższy niezbędny jest dopływ doń krwi, która przynosi tlen i potrzebne składniki pokarmu, a zabiera szkodliwe produkty rozkładu. Pod czas stanu czynnego mięśnia naczynia krwionośne w nim rozszerzają się, szybkość przepływu krwi również się zwiększa (Kirkor), co wszystko razem sprzyja wyrównaniu tych zmian, jakie pod wpływem skurczu powstają w mięśniu.

Wpływ te m pera tury. Jeżeli mięsień żaby będziemy ogrzewali powyżej 280, to powoli staje się on krótszym; po dłuższym pobycie przy 350 ten proces dochodzi kresu swego, — mięsień staje się niepobudliwy, nieprzezroczysty i krótszy niż poprzednio. Prócz tego mięsień staje się mniej rozciągliwy i łatwiej daje się rozerwać. Zjawisko to zowiemy stęż e niem ciep lnem; skoro stężenie cieplne wystąpi, mięsień nie może już wrócić do stanu normalnego — jest martwy. Stężenie cieplne jest uwarunkowane koagulagcyą ciał białkowych ; rozpatrując skład chemiczny mięśnia płazów, widzieliśmy, Że zawiera on rozpuszczalną myogenofibrynę, która ścina się między 900 i 400. Można więc że stężenie mięśnia żaby jest wywołane przez Ścięcie się myogenofibryny. Jeżeli mięsień będziemy ogrzewali dalej, to zobaczymy, że w temperaturze około 450 stopni długość jego jeszcze bardziej się zmniejsza. Odpowiada to prawdopodobnie ścinaniu się myozyny. Dalsze skrócenie mięśnia znajdujemy jeszcze między i 620 punkt Ścinania się myogeny oznaczono na 530 do 630. Wreszcie Czwarta faza skrócenia się mięśnia przypada między 630 i 640 — jest to prawdopodobnie chwila ścinania się eial białkowych tkanki lącznej. [patrz też: nfz łódź sanatoria lista oczekujących,osłonka schwanna ,tonisan h ]

Powiązane tematy z artykułem: nfz łódź sanatoria lista oczekujących osłonka schwanna tonisan h