Własności chemiczne mięśni poprzecznie prążkowanych

W skład mięśni poprzecznie prążkowanych wchodzą przede wszystkiem ciała białkowe różnych kategoryi, dalej różne substancye azotowe  tłuszcze, węglowodany, kwasy organiczne, barwniki i sole. Rozróżniać trzeba białka plazmy mięśniowej, w wodzie rozpuszczalne, ale łatwo przechodzące w odmiany nierozpuszczalne, oraz białka mięśniowe w wodzie nierozpuszczalne. Dla przygotowania plazmy, zaraz po zabiciu zwierzęcia przemywamy mięsień silnie ochlodzonym roztworem fizyologicznym soli kuchennej dla usunięcia krwi, potem szybko rozcinamy go na kawalki i zamrażamy. Taki śnieg mięśniowy wyciskamy silnie, a ciecz tą drogą otrzymana stanowi właśnie plazmę. W niej znajdujemy dwa rodzaje białek: myozynę należącą do grupy bulinów, a więc dającą się strącić przez dializę przez połowiczne nasycenie siarczanem amonu i myogenę, znajdującą się w ilości trzy do sześciu razy większej. Myozyna ścina się w ciepłocie 46—510, a myogena w 55—630. Obydwa te ciała białkowe przechodzą spontanicznie w modyfikacye nierozpuszczalne; myozyna daje gyozynofibrynę, a myogena myogenofibrynę, przyczem jako produkt przejściowy występuje rozpuszczalna myozyno fibryna ścinająca się w nadzwyczaj niskiej temperaturze, gdyż przy 30—400. Stroma mięśniowa jest jeszcze mało zbadana. Przypuszczano dawniej, że ilościowo stanowi ona główną masę ciał białkowych mięśnia; badania jednak nowsze wykazują, że jest rzeczywistości inaczej. Zaraz po śmierci białka rozpuszczalne zaczynają przechodzić w modyfikacye nierozpuszczalne i zwiększają ilość stromy. Jeżeli przez szybkie manipulowanie tego unikniemy, to stroma stanowi mniej niż ósmą, część ogólnej masy białkowej mięśnia. Czerwona barwa mięśni bez wątpienia zależ:y od hemoglobiny, a właściwie od ciała bardzo blisko z nią spokrewnionego. Jak wykazują badania spektroskopowe, barwnik ten umiejscowiony jest w warstwie Q, o czem już wyżej była mowa. Z pomiędzy składników azotowych, nie białkowych, mięśnia wymienimy tylko ważniejsze. Do nich należy kreatywna, czyli kwas metylo-guanidynooctowy NH2.

W świeżym mięśniu znajdujemy jej około 1 —5%, ilość kreatyny zwiększa się w stanie czynnym mięśnia, musi przeto ona mieć Ścisły związek z jego przemianą materyi.  Zasady urynowe tworzą się w mięśniu stale, t. j. także w stanie spoczynku lecz w mięśniu czynnym ilość ich znacznie wzrasta. Ze związków bezazotowych, spotykanych w mięśniach, trzeba wymienić na C6 HI 2 06-4-1-120 ; związek ten nie należy do grupy węglowodanów, lecz jest sześciohydroksybenzolem Ce HG (OH)6 + H20. Z grupy węglowodanów spotykamy w mięśniach zawsze glykogen. Ilość jego waha się w bardzo szerokich granicach, zależnie od działalności mięśnia i od stanu odżywiania zwierzęcia. Przy dobrem odżywianiu i spoczynku znaleziono w mięśniach psa do 37% glykogenu; podczas czynności mięśnia ilość glykogenu szybko spada. Nadzwyczaj ważną rolę w życiu i czynnościach mięśnia odgrywa kwas mleczny, a mianowicie głównie prawoskrętny kwas oksypropionoyy CHg. CHOH. COOH zwany mięsomlecznym. Szczególnie obficie tworzy się ten kwas w mięśniu czynnym; materyał jednak, z którego on powstaje, nie jest dostatecznie znany, Jedni badacze utrzymują, że źródłem kwasu mlecznego są węglowodany, podczas gdy inni przypuszczają, że zawdzięcza on swe powstanie dezamidowaniu kwasów aminowych — produktów rozpadu białka— np. alaniny, czyli kwasu a – aminopropionowego CHg. CH. NH2 COOH. Jeżeli mięsień ma obfity dostęp do tlenu, to kwasu mlecznego tworzy się bardzo mało widocznie zostaje zaraz dalej utleniony. [patrz też: falsigra, czestoskurcz, osłonka schwanna ]

Powiązane tematy z artykułem: czestoskurcz falsigra osłonka schwanna