Zwiększona przeżywalność z hamowaniem MEK w czerniaku zmutowanym BRAF AD 8

Chociaż wysypka jest częsta w przypadku obu leków, charakter wysypki obserwowanej po zastosowaniu trametynibu jest związany z grudkowatością, jak doniesiono w przypadku innych inhibitorów MEK, 17 w przeciwieństwie do hiperkeratotycznej, grudkowo-plamkowej wysypki związanej z wemurafenibem. Biegunkę i obrzęki obwodowe często obserwuje się po zastosowaniu trametynibu, podczas gdy nadwrażliwość na światło i bóle stawów są związane z wemurafenibem 6. Centralna retinopatia surowicza i okluzja żyły siatkówki były rzadkimi, ale niepokojącymi działaniami niepożądanymi związanymi z trametynibem. Warto zauważyć, że nie zaobserwowano skórnych raków płaskonabłonkowych podczas leczenia trametynibem w naszej badanej populacji. W przeciwieństwie do tego, raki płaskonabłonkowe związane z leczeniem były zgłaszane u 18% i 26% pacjentów w dwóch dużych badaniach wemurafenibu. [17,17] Ta i inne różnice w skutkach toksycznych wskazują na różne efekty molekularne na tkankach innych niż obrzęk. Ostatnie badania sugerują, że wemurafenib i inne inhibitory BRAF mogą aktywować szlak kinazy MAP w niektórych prawidłowych tkankach i mają zwiększony efekt w komórkach, które zawierają mutacje aktywujące RAS.18-20 RAS normalnie aktywuje RAF i MEK. W przedklinicznym modelu chemicznie indukowanego raka płaskonabłonkowego, inhibitor BRAF przyspieszył wzrost zmian skórnych. Dodanie inhibitora MEK do inhibitora BRAF w tym samym systemie zapobiegło pojawieniu się raka płaskonabłonkowego.
Chociaż potrzebne będą dalsze badania, aby zrozumieć indywidualną rolę inhibitorów BRAF w porównaniu z inhibitorami MEK u pacjentów z czerniakiem z mutacją BRA600 lub V600K, obie grupy leków wydają się być zdolne do istotnego zmieniania naturalnej historii przerzutowego czerniaka. Ostatnio zwrócono uwagę na możliwość połączenia inhibitorów BRAF i MEK, zarówno w celu poprawy skuteczności, jak i zmniejszenia toksyczności. Dane przedkliniczne potwierdzają nasilenie działania przeciwnowotworowego i możliwość zapobiegania rakowi skóry płaskonabłonkowej wywołanemu przez inhibitor BRAF, gdy te dwa czynniki są połączone. Bieżące badania kliniczne badają bezpieczeństwo i skuteczność tego podejścia. Na podstawie pojawiających się dowodów na to, że oporność na inhibitory BRAF była związana z reaktywacją MEK i ERK, trametynib podawano w małej kohorcie pacjentów z opornością na inhibitory BRAF, ale nie obserwowano odpowiedzi.22,23 leczenia za pomocą inhibitora MEK, a następnie przez terapię inhibitorem BRAF w momencie pojawienia się tej oporności może być skuteczną sekwencją, ale ta hipoteza nie została zbadana klinicznie. Selektywne inhibitory BRAF wydają się mieć znaczenie tylko w leczeniu nowotworów z mutacją BRAF, podczas gdy obszerne dane przedkliniczne i ograniczone dane kliniczne sugerują, że inhibitory MEK mogą być składnikiem skutecznej terapii dla szerokiego spektrum nowotworów z innymi onkogennymi kierowcami.
Podsumowując, to prospektywne, randomizowane badanie wykazało, że trametynib, inhibitor MEK, poprawił czas przeżycia bez progresji i całkowity, w porównaniu z chemioterapią, u pacjentów z czerniakiem z mutacją BRAF V600E lub V600K Konieczne będą dalsze prace w celu określenia optymalnej roli trametynibu w leczeniu przerzutowego czerniaka.
[hasła pokrewne: anatoksyna przeciwtężcowa, czestoskurcz, stimea intense ]

Powiązane tematy z artykułem: anatoksyna przeciwtężcowa czestoskurcz stimea intense